Growth Business with TreeSoft

เวอร์ชั่นที่
1.4.0

ฟีเจอร์ใหม่


แอพ "บัญชี"
- เพิ่มลายเซ็นต์ในเอกสารใบแจ้งหนี้เมื่อพิมพ์ หรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF
แอพ "ขาย"
- เพิ่มลายเซ็นต์ในเอกสารใบเสนอราคาเมื่อพิมพ์ หรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF
แอพ "จัดซื้อ"
- เพิ่มลายเซ็นต์ในเอกสารใบจัดซื้อเมื่อพิมพ์ หรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF
แอพ "ขายหน้าร้าน"
- เพิ่มโมดูล “จัดการสาขา” เพื่อรองรับหน้าร้านที่มีมากกว่า 1 สาขา (บริหารจัดการทุกสาขาได้ใน account เดียว)

แก้ไข


แอพ "สินค้า/บริการ"
- ในโมดูล “รายการ > สร้าง” ปรับปรุงฟังชั่นการ assign เมื่อนำสินค้าไปใช้กับแอพ “ขายหน้าร้าน“ ระบบจะ assign ไปที่ทุกสาขาอัตโนมัติ สามารถแก้ไขการ assign ภายหลังได้ที่ “จัดการสาขา > แก้ไข > สินค้าในระบบ“
แอพ "ขายหน้าร้าน"
- เพิ่มฟังชั่น filter กรองในโมดูล “สรุปการขาย“ เลือกดูตามสาขา และสถานะได้
แอพ "ขาย"
- ปรับปรุงการดาวน์โหลดไฟล์ pdf ของใบเสนอราคา
- ปรับปรุงฟังชั่นการเปลี่ยนสถานะของใบเสนอราคา
แอพ "จัดซื้อ"
- ปรับปรุงการดาวน์โหลดไฟล์ pdf ของใบจัดซื้อ
- ปรับปรุงฟังชั่นการเปลี่ยนสถานะของใบจัดซื้อ
แอพ "บัญชี"
- ปรับปรุงความเร็วในการโหลดข้อมูลของโมดูล “โดยรวม“ ยอดค้างรับ, ยอดค้างจ่าย
- ปรับปรุงฟังชั่นการเปลี่ยนสถานะของใบแจ้งหนี้
- ปรับปรุงการดาวน์โหลดไฟล์ pdf ของใบแจ้งหนี้
แอพ "รายชื่อ"
- สามารถ เพิ่ม/แก้ไข เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ ลูกค้า/ผู้ขาย ได้
แอพ "สินค้าคงหลัง"
- ปรับปรุงฟังชั่นการเปลี่ยนสถานะของใบนำเข้า/ส่งออก/โอนย้ายสินค้า
แอพ "รายงาน"
- ปรับปรุงความเร็วในการโหลดข้อมูลของโมดูล “งบกำไรขาดทุน“

อัพเดทเมื่อ

22 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ

TreeSoft จะอัพเดทซอฟแวร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 23:00 น. - 23:59 น. ขออภัยในความไม่สะดวก

TreeSoft.io

Best software to run a business. Free trial 14 days.