เงื่อนไขการให้บริการ

         ยินดีต้อนรับเข้าสู่ TreeSoft ผู้ให้บริการซอฟแวร์ ERP เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายระหว่าง "เรา" "บริษัท ทรีซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด" ในฐานะ "ผู้ให้บริการ" และ "ท่าน" ในฐานะ "ผู้ใช้บริการ" ดังนั้น โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการใช้งานซอฟแวร์จากเรา

การใช้บริการ TreeSoft นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างดีแล้ว ถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ

1. คำจำกัดความ
 1. "TreeSoft" หมายความถึง บริษัท ทรีซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด
 2. "เรา" หมายความถึง บริษัท ทรีซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด
 3. "ท่าน" หมายความถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับ TreeSoft
 4. "คู่สัญญา" หมายความถึง บริษัท ทรีซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการผ่านทาง www.treesoft.io
 5. "ข้อตกลง" หมายความถึง เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา
 6. "ค่าบริการ หรือ ค่าใช้บริการ" หมายความถึง ค่าบริการรายเดือนที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระตามรอบที่กำหนดตามสัญญา ตามอัตราที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
 7. "ข้อมูล" หมายความถึง ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางเว็บไซต์
 8. "การให้บริการ" หมายความถึง การให้บริการทางด้านซอฟต์แวร์ ในการจัดการข้อมูล หน้าจอแสดงผล ฟรีเจอร์ และฟังชั่นการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 9. "ผู้ใช้งานในระบบ" หมายความถึง บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับ TreeSoft แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใช้บริการในนามของตัวผู้ใช้บริการ

2. การสมัครเข้าใช้บริการ ผู้ใช้สามารถสมัครเข้าใช้งานได้ฟรี การสมัครเข้าใช้บริการ การยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับได้ว่า อ่านและเข้าใจพร้อมทั้งตกลงยินยอมตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวและหรือข้อบังคับอื่นใดแล้วแต่กรณี

3. การให้บริการ
 1. TreeSoft ให้สิทธิท่านในการใช้บริการซอฟต์แวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ *.TreeSoft.io เท่านั้น
 2. TreeSoft ให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานไม่เกินอัตราที่กำหนด ตามลายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ของ TreeSoft.io ที่ระบุไว้เท่านั้น
 3. การให้บริการของ TreeSoft สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตามสภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ TreeSoft ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ TreeSoft จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าผ่านช่องทางอีเมลล์ หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์
 4. TreeSoft ขอสงวนสิทธิในการไม่ปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งานในระบบที่ท่านเลือก หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของท่าน ที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท เว้นแต่ จะปรากฏว่าท่านได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งแก่ทาง TreeSoft เป็นลายลักษณ์อักษร
4. หน้าที่การใช้บริการ

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้บริการจะใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น และผู้ใช้บริการจะปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

 1. ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของ TreeSoft
 2. ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง คัดลอก หรือเลียนแบบบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการ TreeSoft
 3. ท่านจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษา Username และ Password ของท่านไว้เป็นความลับโดยมิให้บุคคลภายนอกรับรู้รหัสผ่านหรือโดยมิได้รับอนุญาต TreeSoft ทางบริษัทจะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียน เป็นการกระทำของท่านในฐานะคู่สัญญา
 4. ในกรณีที่มีการใช้ Username และ Password ของท่านโดยบุคคลภายนอก ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ TreeSoft ทราบโดยทันทีเพื่อทางเราจะได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้มาตราการดังกล่าวมีไว้เพื่อช่วยเหลือแก่ท่านเท่านั้น TreeSoft ไม่มีความรับผิดชอบใดๆต่อท่านหรือผู้อื่น เมื่อท่านสมัครใช้บริการ ถือว่าท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่ TreeSoft ในการดำเนินมาตราการดังกล่าว
 5. ท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์คของ TreeSoft และของบุคคลภายนอกที่ TreeSoft ได้ใช้ประกอบการให้บริการ
 6. หากท่านกำหนดให้ผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของท่าน บริษัทจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของท่าน หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน TreeSoft จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 7. ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาการใช้งาน ท่านมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมประการใด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ TreeSoft ตามช่องทางการติดต่อที่แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์
 8. การผิดหน้าที่ใดๆตามที่ระบุไว้ มีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

5. ความลับ และข้อมูลส่วนบุคคล ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน TreeSoft จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นเด็ดขาด

6. การคิดค่าใช้บริการ (แบบรายเดือน)
 1. TreeSoft จะเริ่มคิดค่าใช้บริการรายเดือนต่อเมื่อผู้ใช้บริการมีการใช้งานเกินอัตราที่เรากำหนดไว้เท่านั้น โดยจะแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ หรืออีเมล์ให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
 2. TreeSoft จะแสดงข้อมูลการใช้บริการที่ท่านใช้งานอยู่ปัจจุบันทั้งหมด รวมทั้งฟรีและแบบมีค่าบริการ โดยสามารถดูได้ที่แผงควบคุมการชำระเงิน (Billing Dashboard) หรือเอกสารใบแจ้งหนี้นั้นๆที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์
 3. TreeSoft จะไม่คิดค่าใช้บริการย้อนหลัง สำหรับผู้ใช้บริการที่เริ่มใช้งานก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
 4. TreeSoft เปิดให้ชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต โดยอ้างอิงจากใบแจ้งหนี้ในระบบของ TreeSofe เท่านั้น
 5. TreeSoft จะเปิดใบแจ้งหนี้ในวันที่ 1 ของทุกเดือน โดยจะแจ้งรายละเอียดการใช้งานให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ และเว็บไซต์ของ TreeSoft
 6. ท่านสามารถยกเลิกระบบการชำระเงินรายเดือนแบบอัตโนมัติได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์ของ TreeSoft
 7. ท่านสามารถยกเลิกการใช้งาน TreeSoft แบบมีค่าใช้บริการ และกลับไปใช้งานฟรีได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับการจัดการข้อมูลของท่านเอง
 8. TreeSoft จะไม่ติดต่อไปยังผู้ใช้บริการ เพื่อเรียกร้องให้ชำระค่าใช้บริการใดๆ โดยเราจะมีช่องทางชำระเงินออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ TreeSoft เท่านั้น

7. การระงับการให้ใช้บริการ TreeSoft อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ TreeSoft ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า TreeSoft ไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด

 1. TreeSoft จะระงับการให้บริการเมื่อท่านไม่ชำระเงินค่าใช้บริการรายเดือนติดต่อกัน 2 เดือน โดยก่อนที่บัญชีผู้ใช้ของท่านจะถูกระงับการใช้บริการ TreeSoft จะแจ้งเตือนท่านผ่านทางเว็บไซต์เป็นเวลา 15 วันก่อนล่วงหน้า หากท่านยังไม่ทำการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะระงับการใช้บริการทันที
 2. เมื่อบัญชีผู้ใช้ของท่านถูกระงับการใช้บริการแล้ว ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เพื่อขอกู้คืนบัญชีผู้ใช้ได้ โดยจะต้องชำระค่าบริการทั้งหมดที่แสดงอยู่ในระบบก่อน หรือจะชำระค่าบริการทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อทีมงานได้เช่นกัน
 3. TreeSoft สามารถระงับการให้บริการผู้ใช้บริการได้ทุกเมื่อ เมื่อผู้ใช้บริการกระทำการใดๆอันส่งผลกระทบต่อการให้บริการของ TreeSoft หรือผู้ใช้บริการละเมิดข้อบังคับใดๆตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ

8. การยกเลิกให้ใช้บริการ TreeSoft ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

9. ข้อจำกัดความรับผิด TreeSoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการใช้บริการของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus)ที่เป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรค์แก่ท่านในการใช้บริการของเรา ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้บริการ หรือที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

10. ทรัพย์สินทางปัญญา
 1. TreeSoft เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจาก TreeSoft ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลงและ เงื่อนไขในเว็บไซต์
 2. ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ใน Account (บัญชีผู้ใช้งาน) ของท่านถือเป็นทรัพย์สินของท่าน อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเลคทรอนิคส์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าท่านได้สมัครสมาชิกเข้าใช้งานแล้ว และถือว่าท่านได้อนุญาตให้ TreeSoft ใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ หรือ ทำการสำรอง (Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของ TreeSoft เพื่อประโยชน์ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยความสะดวกรวดเร็ว
 3. การสำรองข้อมูล (Backup) และ การเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นนโยบายและทางปฎิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของ TreeSoft มีมาตราการรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ดี TreeSoft ไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูลหรือทำการคัดลอกข้อมูลหรือเอกสารใดๆที่ท่านต้องการส่งเข้ามาในระบบด้วยตัวท่านเองอีกทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน TreeSoft ไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย
การติดต่อ

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ contact@treesoft.io