ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ TreeSoft.io (ใช้งานฟรี)

         การใช้บริการ TreeSoft.io นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างดีแล้ว ถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ

การสมัครเข้าใช้บริการ

- ผู้ใช้สามารถสมัครเข้าใช้งานได้ฟรี ไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรเครดิต

- เมื่อผู้ใช้สมัครสมาชิกเข้าใช้งานแล้ว เราไม่เก็บค่าบริการย้อนหลังใดๆทั้งสิ้น

- เราไม่ส่งอีเมล์ หรือติดต่อไปยังผู้ใช้บริการ เพื่อเรียกร้องให้โอนเงินใดๆทั้งสิ้น

การใช้บริการ

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้บริการจะใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น และผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของ TreeSoft.io

- ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง คัดลอก หรือเลียนแบบบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการ TreeSoft.io

หากบริษัททราบว่าผู้ใช้บริการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที

การติดต่อ

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ contact@treesoft.io