# รายชื่อ


ใช้สำหรับบันทึก รายชื่อ ลายละเอียดต่างๆของผู้ติดต่อ (ลูกค้า/ผู้าย หรืออื่นๆ) ซึ่งรายชื่อทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น “ลูกค้าสัมพันธ์”, “ขายหน้าร้าน”, “ขาย”, “บัญชี”, “จัดซื้อ”, “สินค้าคงคลัง” หรือใช้ส่งอีเมล์ไปยังผู้ติดต่อโดยตรง

# ลูกค้า


ใช้สำหรับบันทึกรายชื่อของลูกค้า ชื่อ เพศ วันเกิด ที่อยู่ ช่องทางติดต่อ เบอร์โทร อีเมล์ สามารถแบ่งแยกประเภทของลูกค้าได้

# ผู้ขาย


ใช้สำหรับบันทึกรายชื่อของผู้ขาย ชื่อ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อ เบอร์โทร อีเมล์ สามารถแบ่งแยกประเภทของผู้ขายได้