# รายจ่าย


ใช้สำหรับบันทึกรายจ่ายต่างๆ สร้างใบรายจ่าย อนุมติใบรายจ่าย สร้างใบชำระเงิน

แอพพลิเคชั่น "รายจ่าย" ช่วยให้ทราบทุกลายละเอียดของรายจ่ายในแต่ละวัน และสามารถดูรายงานสรุปในแต่ละเดือนได้อีกด้วย

หมายเหตุ: รายจ่ายคือ การจ่ายเงินออกไปและไม่ได้กำไรกลับคืนมา เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าออกไปพบลูกค้า ค่าซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ

# ใบรายจ่าย


หน้าแรกจะแสดงรายการใบรายจ่ายทั้งหมด ลายละเอียด ใบชำระเงิน ค้างชำระ ชำระแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ครบกำหนด และสถานะของใบรายจ่าย

สามารถเลือกกรองเฉพาะใบรายจ่ายที่ต้องการได้ โดยเลือกสถาณะ

สร้างใบรายจ่าย

กรอกประเภทค่าใช้จ่าย วันที่ชำระเงิน จ่ายสำหรับ และรายละเอียดการชำระเงิน

อนุมัติใบรายจ่าย

เมื่ออนุมัติแล้ว ใบรายจ่ายจะอยู่ในสถาณะ ยังไม่ได้ชำระเงิน > เสร็จสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. สร้างใบชำระเงิน และอนุมัติใบชำระเงิน

2. เรียบร้อย

หมายเหตุ: เมื่ออนุมัติใบรายจ่ายแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้