# เพย์โรล (Payroll)


ใช้สำหรับจัดการข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของพนักงาน รวมถึง ค่าจ้าง/เงินเดือน เพื่อนำไปใช้งานกับแอพพลิเคชั่น เพย์โรล เพื่อสร้างเพย์สลิป

หมายเหตุ: TreeSoft กำลังพัฒนาระบบ E-Leave รวมถึง Mobile Application เพื่อใช้งานร่วมกับ HRM รวมถึงระบบบันทึกเวลาเข้า/ออก/ชั่วโมงการทำงาน อัตโนมัติใช้งานร่วมกับอุปกร์ IoT อื่นๆ เช่นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

# พนักงาน


ใช้สำหรับบันทึกรายชื่อพนักงาน เพิ่ม/ลบ/แก้ไข เพื่อนำไปใช้กับแอพ เพย์โรล

# แผนก


ใช้สำหรับบันทึกแผนก เพิ่ม/ลบ/แก้ไข นำไปประยุกต์ใช้ หรือ assign กับพนักงาน เช่น นาย ก. อยู่แผนก จัดซื้อ

# ตำแหน่ง


ใช้สำหรับบันทึกตำแหน่ง เพิ่ม/ลบ/แก้ไข นำไปประยุกต์ใช้ หรือ assign กับพนักงาน เช่น นาย ก. ตำแหน่ง นักบัญชี