# ขาย


ใช้สำหรับสร้างใบเสนอราคา อนุมติใบเสนอราคา สร้างใบแจ้งหนี้ สร้างใบส่งออกสินค้า

แอพพลิเคชั่น "ขาย" ช่วยให้ฝ่ายขายทำงานร่วมกับฝ่ายสโตร์และฝ่ายบัญชีได้สะดวก รวดเร็ว มีเอกสารอ้างอิง เป็นระบบ

# ใบเสนอราคา


หน้าแรกจะแสดงรายการใบเสนอราคาทั้งหมด แสดงชื่อลูกค้า รายการสินค้า ใบส่งออกสินค้า ใบแจ้งหนี้ ค้างชำระ ชำระแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ครบกำหนด และสถานะของใบเสนอราคา

สามารถเลือกกรองเฉพาะใบเสนอราคาที่ต้องการได้ โดยเลือกสถาณะ

สร้างใบเสนอราคา

กรอกข้อมูลลูกค้า วันที่ชำระเงินหรือเครดิตวัน เลือกรายการสินค้าที่ต้องการขาย และสารมารถระบุส่วนลด หรือภาษีได้

หากมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถเลือกได้ ระบบจะคำนวนยอดชำระให้อัตโนมัติ

1% ค่าขนส่ง

2% ค่าโฆษณา

3% ค่าบริการ

5% ค่าเช่า

หมายุเหตุ: เลขที่ใบเสนอราคาจะบันทึกอัตโนมัติ, รายละเอียดของรายการสินค้าจะแสดงแทนชื่อสินค้าเมื่อปริ้นเอกสาร, ค่าเริ่มต้นของภาษีอยู่ 7%

อนุมัติใบเสนอราคา

เมื่ออนุมัติแล้ว ใบเสนอราคาจะอยู่ในสถาณะ ยังไม่ได้แจ้งหนี้ > ยังไม่ได้ชำระเงิน หรือ ยังไม่ได้ส่งสินค้า > เสร็จสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. สร้างใบแจ้งหนี้ และอนุมัติใบแจ้งหนี้

2. สร้างใบชำระเงิน และอนุมัติใบชำระเงิน

3. สร้างใบส่งสินค้าออก และส่งสินค้า

4. ปิดการขายเรียบร้อย

หมายเหตุ: เมื่ออนุมัติใบเสนอราคาแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดใบเสนอราคา

สามารถเลือกพิมพ์ใบเสนอราคา หรือดาวน์โหลดใบเสนอราคาเป็นรูปแบบไฟล์ PDF ได้