# ขายหน้าร้าน


แอพพลิเคชั่น “ขายหน้าร้าน” ใช้สำหรับรับออเดอร์ ชำระเงิน ออกใบเสร็จให้กับลูกค้า ช่วยให้การขายหน้าร้านสะดวกรวดเร็ว และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

สามารถใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่น “สินค้า/บริการ” และ “สินค้าคงคลัง” ได้ เช่น เพิ่มส่วนลด ส่วนเสริม ภาษี หรือตัดสต๊อกสินค้าอัตโนมัติ

# แผงควบคุม


แผงควบคุมใช้สำหรับ เริ่มการขาย ขายต่อ และปิดการขาย

เริ่มขาย

เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเริ่มขาย ระบบจะเข้าไปยังหน้าขาย แสดงหมวดหมู่ และรายการสินค้าตามที่ผู้ใช้ได้เพิ่มไว้ที่แอพพลิเคชั่น “สินค้า/บริการ” สามารถเพิ่มสินค้าได้ตามจำนวนที่ต้องการ เพิ่มลูกค้า หรือเลือกโต๊ะอาหารได้ เมื่อกดปุ่มชำระเงิน ระบบจะไปยังหน้าชำระเงิน ใส่จำนวนเกินที่ได้รับมาจากลูกค้า ระบบจะคิดคำนวนเงินทอนให้อัตโนมัติ เลือกปริ้นใบเสร็จได้ เสร็จแล้วกดปุ่ม ขายใหม่ เป็นการจบกระบวนการขายสินค้าเรียบร้อย

เมื่อขายสินค้าเรียบร้อย ระบบจะตัดสต๊อก หรือส่งแจ้งเตือนให้อัตโนมัติ

ขายต่อ

สามารถพักการขาย และกลับเข้ามาขายต่อภายหลังได้ โดยที่ยังไม่ต้องปิดการขาย

ปิดการขาย

เมื่อผู้ใช้กดปิดการขาย ระบบจะไปยังหน้าสรุปรายการขายให้อัตโนมัติ แนะนำให้ปิดการขายทุกครั้งเมื่อปิดร้านค้าในแต่ละวัน เพื่อจะได้แยก ช่วงการขายได้อย่างเป็นระเบียบ และย้อนกลับมาดูภายหลังได้สะดวกมากขึ้น

Sync ข้อมูลการขาย

ในกรณีที่ขายสินค้าในขณะที่ขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และปิดเว็บบราวเซอร์ไป เมื่อกลับเข้ามาขายใหม่ ระบบจะขึ้นให้ผู้ใช้กด Sync ข้อมูลการขายที่ยังไม่ได้บันทึกลงฐานข้อมูล และจึงสามารถปิดการขาย หรือกลับเข้าไปขายต่อได้

ในกรณีที่ขายสินค้าในขณะที่ขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และอยู่ในหน้าขายสินค้า ระบบจะแสดงจำนวนรายการที่ยังไม่ได้บันทึกที่ไอคอน WiFi เมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมาเชื่อมต่อสำเร็จ ระบบจะบันทึกการขายทั้งหมดให้อัตโนมัติ

โค้ด

ระบบขายหน้าร้านของ TreeSoft จะมีโค้ดที่ใช้อ้างอิงการขายของแต่ละครั้งด้วย เพื่อรองรับการขายเป็นรอบ ขายเป็นกะ หรือการขายของแคชเชียร์แต่ละคนได้

เช่นโค้ด POS/2019/09/24/01 คือรอบที่ 1 ของวันที่ 24 เป็นรอบการขายของนาย A

หรือโค้ด POS/2019/09/24/02 คือรอบที่ 2 ของวันที่ 24 เป็นรอบการขายของนาย B

ทั้งนี้ POS/2019/09/24/01 และ POS/2019/09/24/02 สามารถทำการขายสินค้าพร้อมกันได้ เพียงแต่ใช้คนละเครื่อง เช่น Tablet คนละเครื่อง หรือ PC คนละเครื่อง

# สรุปการขาย


แสดงสรุปยอดการขายสินค้าในแต่ละวัน สามารถดูประวัติการขายสินค้าทั้งหมดได้อย่างละเอียด เช่น เวลาที่ขายสินค้า ผู้ขาย ชื่อลูกค้า และยอดรวมการขายทั้งหมด

# องค์ประกอบ


องค์ประกอบใช้ในการตั้งค่าต่างๆ ภายในแอพพลิเคชั่น “ขายหน้าร้าน”

ตั้งค่าขั้นสูง

การขาย

- ใช้ระบบโต๊ะอาหาร และระบุจำนวนโต๊ะอาหาร (ใช้สำหรับร้านอาหาร หรือร้านที่มีเลขที่โต๊ะ)

- ใช้ระบบเพิ่มลูกค้า (สามารถเพิ่ม/เลือกลูกค้าได้ทันทีที่หน้าขายสินค้า)

- ปัดเศษทศนิยม (ระบบจะปัดเศษทศนิยมเมื่อคิดยอดรวมการขายสินค้า เช่น 74.8 = 75 บาทถ้วน)

- ไม่สามารถขายสินค้าได้ เมื่อสินค้าในสต๊อกน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่กำหนด (สำหรับสินค้าที่นับสต๊อก เช่น ถ้าสต๊อกคงเหลือน้อยกว่า 10 ไม่สามารถขายได้)

ปริ้น

- ปริ้นใบเสร็จอัตโนมัติ (เมื่อขายสินค้า ระบบจะแสดงหน้าปริ้นของเว็บบราวเซอร์ขึ้นมาให้อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถกด Enter ได้เลยทันทีเพื่อความสะดวกรวดเร็ว)

- ขนาดกระดาษ เลือกตามขนาดของเครื่องปริ้น 58mm หรือ 80mm

สินค้าในระบบ

ใช้สำหรับเลือกรายการสินค้าที่จะนำมาใช้กับแอพพลิเคชั่น “ขายหน้าร้าน”

เช่น มีรายการสินค้าทั้งหมด 50 แต่ต้องการนำมาใช้กับระบบขายหน้าร้านเพียง 30

และ ระบบจะแสดงรายการสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค หรือสินค้านับสต๊อกเท่านั้น

สินค้าที่ชื่นชอบ

ใช้สำหรับเลือกรายการสินค้าที่จะนำมาแสดงในหมวดหมู่ ชื่นชอบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขาย

การแจ้งเตือน

ใช้สำหรับเพิ่มอีเมล์ หรือไลน์ ที่ต้องการรับแจ้งเตือน โดยจะเลือกการรับแจ้งเตือนได้ 2 รูปแบบ

1. แจ้งเตือนเมื่อขายสินค้า

2. แจ้งเตือนเมื่อปิดการขาย

วิธีเชื่อมต่อไลน์กับทรีซอฟต์เพื่อรับแจ้งเตือน

1. ลงชื่อเข้าใช้ผ่านไลน์

2. เลือกรูปแบบการรับแจ้งเตือน (เลือกได้มากกว่าหนึ่ง)

3 แอดเพื่อน TreeSoft

4. สำเร็จ

หมายเหตุ: ระบบจะส่งแจ้งเตือนได้สูงสุด 5 ครั้งต่อวัน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสถาณะเป็น ปิดรับแจ้งเตือน หรือ ลบรายชื่อผู้รับแจ้งเตือนออกจากระบบได้ และสามารถเชื่อมต่อเพื่อรับแจ้งเตือนได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้