# จัดซื้อ


ใช้สำหรับซื้อสินค้า สร้างใบสั่งซื้อ อนุมติใบสั่งซื้อ สร้างใบชำระเงิน สร้างใบนำสินค้าเข้า

แอพพลิเคชั่น "จัดซื้อ" ช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อทำงานร่วมกับฝ่ายสโตร์และฝ่ายบัญชีได้สะดวก รวดเร็ว มีเอกสารอ้างอิง เป็นระบบ

# ใบสั่งซื้อ


หน้าแรกจะแสดงรายการใบสั่งซื้อทั้งหมด แสดงชื่อผู้ขาย รายการสินค้า ใบชำระเงิน ใบนำเข้าสินค้า ค้างชำระ ชำระแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ครบกำหนด และสถานะของใบสั่งซื้อ

สามารถเลือกกรองเฉพาะใบสั่งซื้อที่ต้องการได้ โดยเลือกสถาณะ

สร้างใบสั่งซื้อ

กรอกข้อมูลผู้ขาย วันที่ชำระเงินหรือเครดิตวัน เลือกรายการสินค้าที่ต้องการซื้อ และสารมารถระบุส่วนลด หรือภาษีได้

หากมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถเลือกได้ ระบบจะคำนวนยอดชำระให้อัตโนมัติ

1% ค่าขนส่ง

2% ค่าโฆษณา

3% ค่าบริการ

5% ค่าเช่า

หมายุเหตุ: เลขที่ใบสั่งซื้อจะบันทึกอัตโนมัติ, รายละเอียดของรายการสินค้าจะแสดงแทนชื่อสินค้าเมื่อปริ้นเอกสาร, ค่าเริ่มต้นของภาษีอยู่ 7%

อนุมัติใบสั่งซื้อ

เมื่ออนุมัติแล้ว ใบสั่งซื้อจะอยู่ในสถาณะ ยังไม่ได้ชำระเงิน หรือ ยังไม่ได้รับสินค้า > เสร็จสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. สร้างใบชำระเงิน และอนุมัติใบชำระเงิน

2. สร้างใบรับสินค้าออก และรับสินค้า

3. ปิดการสั่งซื้อเรียบร้อย

หมายเหตุ: เมื่ออนุมัติใบสั่งซื้อแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ

สามารถเลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ หรือดาวน์โหลดใบสั่งซื้อเป็นรูปแบบไฟล์ PDF ได้