# สินค้าคงคลัง


จัดการสต๊อกสินค้าทั้งหมดภายใน ร้านค้า/บริษัท ช่วยให้การทำงานร่วมกันหลายฝ่ายสะดวก รวดเร็ว มีเอกสารประกอบรับสินค้าเข้า สินค้าออก และโอนย้าย

รองรับจัดการสินค้าแบบล็อต และซีเรียบ ช่วยให้บริการจัดการสินค้าเข้า/ออก ได้เป็นระบบ

ดูประวัติย้อนหลัง รับแจ้งเตือนได้เมื่อสต๊อกสินค้าน้อยกว่าที่กำหนด

# โดยรวม


ดูภาพรวมของทุกคลังสินค้า รับเข้า/ส่งออก/โอนย้าย สต๊อกสินค้าคงเหลือ

รับเข้า - ส่งออก

แสดงสถาณะรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือต้องดำเนินการในอนาคต เช่น รับเข้า/ส่งออก/โอนย้าย (ใช้งานร่วมกับโมดูล "รับเข้า, ส่งออก, โอนย้าย")

สินค้าคงเหลือ

แสดงรายการสินค้าคงเหลือ จำนวนล็อต, ซีเรียล, จอง, นอกมือ และ ในมือ ของแต่ละคลังสินค้า สรุปยอดรวมทั้งหมด

หมายเหตุ:

- จอง = สินค้าที่อยู่ระหว่างรอการส่งออก หรือใบส่งออกที่ยังไม่อนุมัติ

- นอกมือ = สินค้าที่อยู่ระหว่างรับเข้า หรือใบรับเข้าที่ยังไม่อนุมัติ

- ในมือ = สินค้าที่เหลืออยู่ในคลังปัจจุบัน

# ควบคุมสต๊อกสินค้า


ใช้สำหรับควมคุมสต๊อกสินค้า เช่น เปลี่ยนจำนวนสต๊อกเข้า/ออกด้วยตนเองทันที หรือพิมพ์สต๊อกสินค้าคงเหลือ

สต๊อกขั้นต่ำ - สต๊อกมากสุด

- สต๊อกขั้นต่ำใช้สำหรับส่งแจ้งเตือน เมื่อสต๊อกสินค้าน้อยกว่าที่กำหนด เช่น ส่งแจ้งเตือนเมื่อขายสินค้าออกจากร้าน หรือนำสินค้าออกจากคลัง

- สต๊อกมากสุดใช้สำหรับคิดคำนวนสินค้าที่ต้องการ เช่น สินค้ามากสุดที่ 100 คงเหลือ 30 ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ต้องการ 70

ที่จัดเก็บ

- ระบุพื้นที่จัดเก็บตามแผนผังของคลังสินค้า เช่น "A1, A2, B1 และ B2" หรือ "แถว A, แถว B และ แถว C" (หากใช้โมดูลล็อต หรือซีเรียล จะต้องกำหนดพื้นที่จัดเก็บในโมดูล "จัดการคลัง" แทนการกำหนดที่นี่ จะกำหนดได้ละเอียด และช่วยให้ค้นหาภายหลังได้รวดเร็วกว่า)

ปรับเปลี่ยน

- ปรับบเปลี่ยนจำนวนสต๊อกสินค้าด้วยตนเอง โดย เลือกเหตุผล "นับใหม่ = กำหนดจำนวนสต๊อกใหม่", "ได้รับ = เพิ่มจากจำนวนเดิม", "หาย เสีย และคืน = ลดจากจำนวนเดิม" (สามารถกำหนดหลายสินค้าภายในครั้งเดียวได้)

หมายเหตุ: สามารถใช้โมดูล "ควบคุมสต๊อกสินค้า" จัดการสต๊อกพื้นฐานได้ทั้งหมด เช่น รับเข้า/ส่งออก หรือตัดสต๊อกอัตโนมัติ หากมีการทำงานร่วมกันหลายฝ่าย แนะนำให้ใช้โมดูล "ใบรับเข้า, ใบส่งออก หรือใบโอนย้าย" ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับแอพ "ขาย และจัดซื้อ" ทุกฝ่ายเข้าถึงเอกสารนี้ได้สะดวกรวดเร็ว

ราคา: ราคาโมดูลควบคุมสต๊อกสินค้า

# ประวัติสต๊อก


ใช้สำหรับดูประวัติสต๊อกสินค้าย้อยหลังทั้งหมด ระบบจะแสดงลายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเข้า/ออก เอกสารอ้างอิง และผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ติดตามได้ง่าย รวดเร็ว

# ใบรับเข้า


ใช้สำหรับสร้างใบนำเข้าสินค้า ดูรายการสินค้าที่กำลังเข้ามา อนุมัติการนำสินค้าเข้าคลัง และพิมพ์เอกสาร

สร้าง

- เลือกรายชื่อผู้ขาย ถ้ายังไม่มีสามารถสร้างรายชื่อผู้ขายใหม่ได้เลยทันที (รายชื่อผู้ขายจะถูกบันทึกลงแอพ "รายชื่อ")

- เลือกวันที่ได้รับสินค้า (ระบบจะนำไปคำนวนวันที่รับสินค้าให้อัตโนมัติ เช่น อีก 3 วัน)

- เลือกรายการสินค้า และระบุจำนวน (สามารถระบุเป็นตัวเลขทศนิยมได้)

- เลือกคลังสินค้าที่จะนำเข้า

รับสินค้า

เมื่อได้รับสินค้าแล้ว สามารถไปที่ใบนำเข้าสินค้านั้น และกดรับสินค้าได้เลยทันที พร้อมระบุเวลาที่รับ หรือหมายเหตุ ระบบจะบันทึกข้อมูล และผู้รับผิดชอบเก็บไว้ที่ประวัติสต๊อกสินค้า

หมายุเหตุ:

- สามารถใช้ใบนำเข้าสินค้า อ้างอิงกับใบสั่งซื้อได้

- สามารถสร้างใบนำเข้าสินค้าได้ที่แอพพลิเคชั่น “จัดซื้อ” (แนะนำ)

- เลขที่ใบนำเข้าสินค้าจะบันทึกอัตโนมัติ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือตั้งใหม่ได้

ราคา: ราคาโมดูลใบรับเข้า

# ใบส่งออก


ใช้สำหรับสร้างใบส่งออกสินค้า ดูรายการสินค้าที่กำลังจะส่งออก อนุมัติการส่งสินค้าออก และพิมพ์เอกสาร

สร้าง

- เลือกรายชื่อลูกค้า ถ้ายังไม่มีสามารถสร้างรายชื่อลูกค้าใหม่ได้เลยทันที (รายชื่อลูกค้าจะถูกบันทึกลงแอพ "รายชื่อ")

- เลือกวันที่ส่งสินค้าออก (ระบบจะนำไปคำนวนวันที่ส่งสินค้าให้อัตโนมัติ เช่น อีก 3 วัน)

- เลือกรายการสินค้า และระบุจำนวน (สามารถระบุเป็นตัวเลขทศนิยมได้)

- เลือกคลังสินค้าที่จะส่งออก

ส่งสินค้า

เมื่อส่งสินค้าออกแล้ว สามารถไปที่ใบส่งออกสินค้านั้น และกดส่งสินค้าได้เลยทันที พร้อมระบุวันที่ส่ง หรือหมายเหตุ ระบบจะบันทึกข้อมูล และผู้รับผิดชอบเก็บไว้ที่ประวัติสต๊อกสินค้า

หมายุเหตุ:

- สามารถใช้ใบส่งออกสินค้า อ้างอิงกับใบเสนอราคาได้

- สามารถสร้างใบส่งออกสินค้าได้ที่แอพพลิเคชั่น “ขาย” (แนะนำ)

- เลขที่ใบส่งออกสินค้าจะบันทึกอัตโนมัติ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือตั้งใหม่ได้

ราคา: ราคาโมดูลใบส่งออก

# ใบโอนย้าย


ใช้สำหรับสร้างใบโอนย้ายสินค้า ดูรายการสินค้าที่กำลังจะโอนย้าย อนุมัติการโอนย้ายสินค้า และพิมพ์เอกสาร

สร้าง

- เลือกวันที่ต้องการโอนย้าย (ระบบจะนำไปคำนวนวันที่โอนย้าย เช่น อีก 3 วัน)

- เลือกรายการสินค้า และระบุจำนวน (สามารถระบุเป็นตัวเลขทศนิยมได้)

- เลือกคลังสินค้า "จากที่" หรือคลังที่จะนำออก

- เลือกคลังสินค้า "ไปที่" หรือคลังสินค้าที่จะนำเข้า

โอนย้ายสินค้า

เมื่อโอนย้ายสินค้าแล้ว สามารถไปที่ใบโอนย้ายสินค้านั้น และกดโอนย้ายสินค้าได้เลยทันที พร้อมระบุวันที่โอนย้าย หรือหมายเหตุ ระบบจะบันทึกเก็บไว้ที่ประวัติสต๊อกสินค้า

หมายุเหตุ:

- ใช้สำหรับโอนย้ายสินค้าภายใน (แนะนำ)

- เลขที่ใบโอนย้ายสินค้าจะบันทึกอัตโนมัติ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือตั้งใหม่ได้

ราคา: ราคาโมดูลใบโอนย้าย

# ล็อต


ใช้สำหรับจัดการสินค้าแบบล็อต เช่นรับเข้า 2 ล็อต ล็อตละ 50 หน่วย และแจกจ่ายไปยังสาขาต่างๆ หรือจะตัดสต๊อกสินค้าจากล็อตโดยตรงที่แอพ "ขายหน้าร้าน" ก็สามารถทำได้ สามารถบริหารจัดการล็อตได้หลากหลายรูปแบบตามที่ต้องการ

สร้าง

- เลือกคลังสินค้าที่จะนำล็อตเข้า และพื้นที่จัดเก็บ (พื้นที่จัดเก็บจำเป็นต้องสร้างก่อนที่โมดูล "จัดการคลัง")

- เลือกสินค้า จำนวน *จำนวนชิ้น หรือหน่วยของสินค้า และต้นทุน (จำเป็นต้องกำหนดสินค้าให้รองรับการใช้ล็อตก่อนที่โมดูล "องค์ประกอบ -> ล็อต&ซีเรียลในระบบ")

- วันที่นำเข้า วันที่ผลิต และวันหมดอายุ ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อต้องการติดตามสินค้าใกล้หมดอายุ

หมายุเหตุ:

แต่ละล็อตจะมีเลขที่ล็อต โดยระบบจะสร้างให้อัตโนมัติเช่น LOT/MAIN-20240001

สามารถปรับเปลี่ยนสถาณะของล็อตเป็น "ไม่พร้อมใช้" เพื่อไม่ให้ฝ่ายใดบันทึกข้อมูลจองสินค้าล็อตที่มีปัญหาไปใช้ และเปลี่ยนสถาณะกลับมาเป็น "พร้อมใช้" ได้

ราคา: ราคาโมดูลล็อต

# ซีเรียล


ใช้สำหรับจัดการสินค้าแบบซีเรียล เหมาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าต่างๆที่มีซีเรียล สามารถเลือกขายสินค้าตามซีเรียลที่ต้องการที่แอพ "ขาย และขายหน้าร้าน"

สร้าง

- เลือกคลังสินค้า และพื้นที่จัดเก็บ (พื้นที่จัดเก็บจำเป็นต้องสร้างก่อนที่โมดูล "จัดการคลัง")

- เลือกสินค้า เลขที่ซีเรียล และต้นทุน (จำเป็นต้องกำหนดสินค้าให้รองรับการใช้ซีเรียลก่อนที่โมดูล "องค์ประกอบ -> ล็อต&ซีเรียลในระบบ")

- วันที่นำเข้า วันที่ผลิต และวันหมดอายุ ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อต้องการติดตามสินค้าใกล้หมดอายุ

หมายุเหตุ:

- จะมีเลขที่ซีเรียล *เป็นเอกสารประกอบ ต่างจากซีเรียลหลัก โดยระบบจะสร้างให้อัตโนมัติเช่น SER/MAIN-20240001

- สามารถปรับเปลี่ยนสถาณะของล็อตเป็น "ไม่พร้อมใช้" เพื่อไม่ให้ฝ่ายใดบันทึกข้อมูลจองสินค้าล็อตที่มีปัญหาไปใช้ และเปลี่ยนสถาณะกลับมาเป็น "พร้อมใช้" ได้

ราคา: ราคาโมดูลซีเรียล

# จัดการคลัง


บริหารจัดการแบบหลายคลัง หรือจัดการข้อมูลตามที่ต้องการ

ทั่วไป

- ระบุชื่อ และชื่อย่อ (ชื่อย่อจะถูกใช้เป็นรหัสของเอกสารต่างๆ)

ที่จัดเก็บ

- ระบุพื้นที่จัดเก็บตามแผนผังของคลังสินค้า เช่น "A1, A2, B1 และ B2" หรือ "แถว A, แถว B และ แถว C"

สินค้าในระบบ

- เลือกรายการสินค้าทั้งหมดที่จะใช้ในคลังสินค้า

ตั้งค่า

- ใช้เป็นคลังสินค้าหลัก (เลือกเมื่อต้องการให้ระบบเลือกเป็นค่าเริ่มต้นทุกครั้งที่สร้างเอกสารต่างๆใหม่ และคลังสินค้าหลักจะไม่สามารถถูกลบออกได้)

หมายุเหตุ:

- ถ้าสาขาหน้าร้านใช้เป็นสต๊อกเก็บสินค้าด้วย ถือว่ามี 1 คลัง

- ถ้าสาขาหน้าร้านนั้นรับสินค้ามาจากคลังหลัก หรือคลังอื่นๆ ถือว่ามี 2 คลัง

- สาขาหน้าร้านจำเป็นต้องมี 1 คลังเสมอ เพื่อใช้ตัดสต๊อกสินค้าอัตโนมัติ

ราคา: สามารถใช้งานได้ฟรี 2 คลัง ราคาเมื่อเกินจำนวนฟรี

# องค์ประกอบ


องค์ประกอบใช้ในการตั้งค่าต่างๆ ภายในแอพพลิเคชั่น “สินค้าคงคลัง”

สินค้าในระบบ

ใช้สำหรับเลือกรายการสินค้าที่เป็นสินค้านับสต๊อก

จัดการคลังสินค้า

สามารถสร้างคลังสินค้าใหม่ได้ โดยไม่จำกัดจำนวน โดยระบุชื่อคลังสินค้า รหัสคลังสินค้า และที่อยู่

ใช้เป็นคลังสินค้าหลัก คือ

- ระบบจะติดตามจำนวนสต๊อก ตัดสต๊อก จากคลังสินค้าหลักเมื่อใช้ระบบ “ขายหน้าร้าน” หรือ “สินค้าคงคลัง” เช่น เมื่อขายสินค้าใดๆ ระบบจะตัดสต๊อกที่คลังสินค้านี้

ล็อต&ซีเรียล

กำหนดสินค้าที่ใช้ล็อตและซีเรียล (1 สินค้าไม่สามารถเป็นได้ทั้งล็อตและซีเรียล เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

การแจ้งเตือน

ใช้สำหรับเพิ่มอีเมล์ หรือไลน์ ที่ต้องการรับแจ้งเตือน โดยจะเลือกการรับแจ้งเตือนได้ 1 รูปแบบ

- แจ้งเตือนเมื่อสต๊อกสินค้าน้อยกว่าที่กำหนด

วิธีเชื่อมต่อไลน์กับทรีซอฟต์เพื่อรับแจ้งเตือน ตัวอย่างวิธีทำ

1. ลงชื่อเข้าใช้ผ่านไลน์

2. เลือกรูปแบบการรับแจ้งเตือน (เลือกได้มากกว่าหนึ่ง)

3 แอดเพื่อน TreeSoft

4. สำเร็จ

หมายเหตุ:

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสถาณะเป็น ปิดรับแจ้งเตือน หรือ ลบรายชื่อผู้รับแจ้งเตือนออกจากระบบได้ และสามารถเชื่อมต่อเพื่อรับแจ้งเตือนได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

ราคา: สามารถส่งแจ้งเตือนได้ฟรี 50 ข้อความต่อเดือน ราคาเมื่อเกินจำนวนฟรี