# รายงาน


ระบบจะสรุปข้อมูลทั้งหมดไว้ที่แอพพลิเคชั่น “รายงาน” เช่น งบกำไรขาดทุน

# งบกำไรขาดทุน


แสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ

รายได้

- ขายสินค้า/บริการ เช่น ขายหน้าร้าน (POS) หรือ ขายอื่นๆ (INV)

ค่าใช้จ่าย

- ต้นทุนจัดซื้อสินค้า (PO)

- รายจ่าย (EXP)

สามารถเลือกกรองเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการได้เช่น วันนี้ เดือนนี้ ปีนี้ หรือ 7 วันที่ผ่านมา

หมายเหตุ: ระบบจะคิดคำนวน ภาษีขาย และภาษีซื้อให้อัตโนมัติ

# ขายหน้าร้าน


สรุปข้อมูลการขายสินค้าของแอพ "ขายหน้าร้าน" สามารถดูเป็นรูปแบบกราฟ และ ส่งออก (export) เป็นไฟล์ excel หรือ csv ได้

สามารถกรองตามช่วงเวลาที่ต้องการ และแบ่งกลุ่มช่วงเวลาได้ เช่นยอดขายแต่ละวัน, ยอดขายแต่ละเดือน และยอดขายแต่ละปี

ยอดขาย

- ยอดขายสินค้าโดยรวมทั้งหมด แบ่งตามช่วงการขาย

พนักงานขาย

- ยอดขายของพนักงานแต่ละคน สามารถนำไปคำนวนคอมมิชชั่นได้

รายการ

- ยอดขายแบ่งตามรายการสินค้า

ประเภท

- ยอดขายแบ่งตามประเภทสินค้า

ช่องทางชำระเงิย

- ยอดขายแบ่งตามช่องทางชำระเงิน

# สินค้าคงคลัง


สรุปข้อมูลบริหารจัดการคลังสินค้าของแอพ "สินค้าคงคลัง" สามารถดูเป็นรูปแบบกราฟ และ ส่งออก (export) เป็นไฟล์ excel หรือ csv ได้

สามารถกรองตามช่วงเวลาที่ต้องการ และแบ่งกลุ่มช่วงเวลาได้ เช่นยอดขายแต่ละวัน, ยอดขายแต่ละเดือน และยอดขายแต่ละปี

คงเหลือ

- ยอดคงเหลือต่ำสุด และยอดคงเหลือสูงสุด

มูลค่า

- มูลค่าโดยรวมของสินค้าทั้งหมดตามจำนวนสต๊อก (มูลค่าตามราคาขาย และมูลค่าตามต้นทุนซื้อ)

เข้า - ออก

- ข้อมูลเข้าออกสินค้าตามช่วงเวลา

พฤติกรรม

- พฤติกรรมของสต๊อกสินค้า เช่น หาย, เสัย, คืน และอื่นๆ